Sinergija

Jedan od ključnih pojmova u kontekstu ličnog razvoja jeste emocionalna inteligencija. Za to postoje dobri razlozi, pošto ona predstavlja skup veština koje nam omogućavaju da realnije sagledamo sebe i druge ljude, i samim tim pronađemo najbolji način komunikacije sa drugima. 

O emocionalnoj inteligenciji i jednom od njenih ključnih pojmova – emocionalnoj odgovornosti – već smo pisali. Emocionalna odgovornost nam donosi uvid da imamo izbor na koji način ćemo se ponašati u izazovnim situacijama, a njeno jačanje doprinosi boljem upravljanju sopstvenim emocijama i načinima na koje komuniciramo sa drugim ljudima.

U kontekstu koučinga, rad na unapređenju emocionalne inteligencije, odnosno veština koje vode njenom razvoju, podrazumeva da najpre saznamo koje su to veštine i snage kojima već raspolažemo. Na osnovu tih informacija, pravi se plan daljeg razvoja, sa fokusom na one oblasti gde postoji prostor za poboljšanje, uz istovremeno osnaživanje onih koje su već razvijene.

Kako bi se dobile informacije na osnovu kojih se kroji takav plan, koristi se intstrument koji se zove „The Strength Deployment Inventory”, skraćeno SDI. On se zasniva na samoproceni, a podaci koje daje dovode do bolje razumevanja sopstvenog, kao i ponašanja i emocija drugih ljudi.

Šta je SDI?

SDI danas predstavlja jedan od najpopularnijih instrumenata za samoprocenu, u kontekstu unapređenja međuljudskih odnosa. On se zasniva na sticanju uvida u sve ono što nas motiviše i daje nam osećaj smisla i svrhe. Razvoju emocionalne inteligencije doprinosi tako što podiže našu samospoznaju i pomaže u boljem razumevanju motiva sopstvenog ponašanja i njegovog uticaja na druge ljude.

Ključna pretpostavka od koje polazi SDI je da sa drugim ljudima treba da imamo takve interakcije u kojima ćemo se osećati dobro, kako mi, tako i ti drugi ljudi. Kroz razumevanje sopstvene motivacije za određena ponašanja, kreiramo šansu da izgradimo kvalitetne – privatne i profesionalne – odnose, što je centralna svrha ovog instrumenta.

Osim što predstavlja pouzdan i validan instrument za procenu samospoznaje, SDI se, dakle, fokusira na tri oblasti u kontekstu ličnog razvoja, bez obzira na to da li je reč o programima ličnog koučinga, timskih performansi ili organizacijskog razvoja. Te oblasti su:

– Samospoznaja – SDI se ne odnosi samo na to kako se ponašamo, već i zašto. On donosi uvid u lične snage, kao i u to kako ih možemo angažovati u prevazilaženju izazovnih situacija. 

– Motivi i vrednosti – SDI se osvrće i na sve ono što nas vodi i podstiče u pravcu akcije, a to su motivi i vrednosti. Osvešćivanje ovih faktora u ponašanju značajno je za dublje razumevanje svega onoga što nas pokreće i utiče na to kako se odnosimo prema stvarima koje su nam važne.

– Nošenje sa konfliktima – Konflikti i stres imaju moć da promene načine na koje uobičajemo funkcionišemo i ponašamo se, a SDI se osvrće i na takve situacije, odnosno na ono što nas pokreće u takvim situacijama, kao i na to koliko se i zašto takva ponašanja potencijalno razlikuju od onih koja su vođena našim vrednostima i motivima.

Kako je nastao SDI?

The Strength Deployment Inventory publikovan je 1971. godine, a njegov tvorac je dr Elias Porter. Student i doktorand čuvenog Karla Rodžersa, Porter je u vreme pravljenja ovog instrumenta radio kao savetnik, profesor i psiholog. On je jedan od pionira u oblasti merenje efektivnosti nedirektivnih terapijskih tehnika koje je ustanovio Karl Rodžers, čime je značajno doprineo izgradnji Terapije usmerene na klijenta.

Porterov celoživotni rad bio je fokusiran na izgradnju alata za procenu ličnosti, koji je zasnovan na tipologiji ličnosti koju je ustanovio Erih From. Njegova ideja bila je da kreira alat za samoprocenu koji će ljudima služiti da izgrade bolje odnose sa drugima, tako što će razumeti sve ono što pokreće njihova sopstvena ponašanja.

Želeći da napravi instrument koji neće biti dijagnostičke prirode, već će svoju primenu naći u svakodnevnim odnosima sa ljudima, Porter je konstruisao SDI, koji danas ima status jednog od najvalidnijih instrumenata za samoprocenu.

Gde i kako se upoznati sa SDI?

SDI se danas u praksi najčešće koristi u koučingu, gde potpomaže rad na razvoju veština emocionalne inteligencije, odnosno emocionalne odgovornosti.

Ako želite da se upoznate sa primenom i svime onime što donosi SDI, prvi dan Letnje škole koučing psihologije, rezervisan je za upravo za program „Koučing i emocionalna odgovornost”, gde je SDI jedna od centralnih tema.

Trening je priznat od je od strane Internacionalnog udruženja za koučing psihologiju u Londonu, jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za koučing psihologiju u svetu. 

Više informacija o programu možete pronaći ovde.

Post a Comment