Sinergija

Imala sam fenomenalnu priliku da budem deo Microsoft FLOW programa (Female Leaders On the Way) gde sam sjajnim mladim ženama i budućim liderkama pričala o specifičnim izazovima sa kojim se suočavaju žene u biznis okruženju. Jedan od najčešćih izazova tiče se stereotipa o tome da li žene poseduju kvalitete za obavljanje liderske uloge.

Dve autorke (Hoyt & Blaschovic) sprovele su istraživanje koje me je naročito inspirisalo i podstaklo da tema mog doktorata bude upravo uloga koju samo-efikasnost (vera u sopstvene sposobnosti) ima u načinu na koji žene reaguju na stereotipe u obavljanju liderskih zadataka.

Najjednostavnije opisano, dve grupe žena, sa visokom i niskom samo-efikasnošću primovane su stereotipom o ženama liderima, tj. date su im informacije da se žene pokazuju kao lošije u liderskim zadacima i da brojne statistike govore o tome da postoji mnogo manje žena na liderskim pozicijama, verovatno zato što i nisu podobne za tu ulogu. Drugim rečima, podstaknute su (primovane) da poveruju da se neće snaći u liderskom zadatku. Potom im je dat liderski zadatak i prema različitim parametrima je merena njihova performansa.

Ono što je upadljiv podatak navedenog istraživanja je da kod žena koje slabije veruju u svoje liderske kompetence primovanje na stereotip (drugim rečima, ubeđivanje da žene nisu dobri lideri) dovodi do marginalno lošijih rezultata u liderskom zadatku u odnosu na žene koje nisu primovane. Sa druge strane, žene koje u većoj meri veruju u svoje liderske kompetence, nakon primovanja na stereotip, pokazuju značajno veću lidersku performansu u odnosu na one koje nisu primovane na stereotip.

Zar nije interesantno da uticaj negativnog stereotipa može da ima pozitivne efekte?

Kada smo sigurni u svoje kapacitete i neko nam kaže da nešto ne možemo ili da za nešto nismo podobne u nama se javlja svojevrsni zdravi inat koji nas podstiče da sebi i drugima pokažemo da možemo više i bolje. Iako vera u sebe jeste važna, nije dovoljno da se oslonimo samo na nju. Neophodno je da gradimo poslovno okruženje koje će prevazići rodne stereotipe i dozvoliti muškarcima i ženama da jedni od drugih “pozajme” određena ponašanja koja se tipično smatraju osobinama suprotnog pola.

Post a Comment