Image Alt

Programi

KOUČING

INDIVIDUALNI I GRUPNI KOUČING

Individualni koučing podrazumeva odnos “jedan na jedan” u okviru koga se klijent podstiče na akciju koja će voditi ostvarenju željenog cilja. Naša filozofija je da nema uspeha bez malo rizikovanja, zbog čega u individualnom radu, klijenta nakon svakog susreta podstičemo da preduzme male ali značajne korake koji će osigurati put ka postavljenom cilju. Individualni koučing se odvija kroz izradu akcionog plana i jasno definisanje koraka koje je potrebno preduzeti kako bi se klijent kretao ka željenom stanju. Ključne karakteristike indivdualnog koučinga su proaktivnost, kreativnost i spremnost na malu dozu rizikovanja.

Grupni koučing odvija se u grupama od 6 do 12 polaznika. Tim lideri najčešće određuju oblast u kojima žele da se članovi njihovog tima usavršavaju, a mi dizajniramo programe imajući u vidu potrebe organizacije.  Cilj grupnog koučinga je podsticanje članova tima da isprobaju nove načine ponašanja. Ključne karakteristike grupnog koučinga su inovativnost, izgradnja timskog duha i zabavna grupna interakcija.

BIZNIS KOUČING

Biznis koučing ima za cilj unapređenje kvaliteta poslovanja organizacije. Bilo da se radi o usklađivanju vrednosti organizacije i vrednosti pojedinca ili pružanju podrške u prevazilaženju prepreka koje stoje na putu uspešnom poslovanju, ključni cilj biznis koučinga je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Biznis koučing sprovodi se sa pojedincima ili timovima, a primena koučing tehnika usmerena je ka istraživanju rešenja koja će osigurati uspešno sprovođenje organizacijskih projekata i radnih zadataka.

ŽIVOTNI KOUČING

Žilo da se radi o porodičnim i ljubavnim problemima, teškoćama u pogledu uspostavljanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života ili suočavanju sa životnim promenama, životni koučing pomaže klijentima da istraže načine kako da svoj život učine ispunjenijim i svrsihodnijim.  Životni koučing namenjen je svima koji žele da aktivno učestvuju u kreiranju svog života i izgradnji ličnog zadovoljstva i osećaju da im je potrebna promena ali ne znaju odakle da počnu. Kouč i klijent zajedno istražuju različite aspekte klijentovog života i targetiraju one oblasti koje su podložne promeni i u kojima se teži većem zadovoljstvu. Potom osmišljavaju korake koje klijenta vode ka doživljaju lične i životne dobrobiti.

EDUKATIVNI PROGRAMI ZA STRUČNJAKE

U

okviru Koučing centra Sinergija organizujemo treninge, seminare i savetovanje profesionalaca kroz superviziju njihove koučing prakse. Oslanjajući se na sopstveno iskustvo u oblasti psihoterapije i koučinga, našim kolegama pružamo niz profesionalnih obuka u želji da im budemo podrška u njihovom stručnom razvoju.

Grupni koučing odvija se u grupama od 6 do 12 polaznika. Tim lideri najčešće određuju oblast u kojima žele da se članovi njihovog tima usavršavaju, a mi dizajniramo programe imajući u vidu potrebe organizacije.  Cilj grupnog koučinga je podsticanje članova tima da isprobaju nove načine ponašanja. Ključne karakteristike grupnog koučinga su inovativnost, izgradnja timskog duha i zabavna grupna interakcija.

ORGANIZACIONI KONSALTING

RAZVOJNI PROGRAMI

Razvojni programi bazirani su na metodologiji koučinga u oblasti rešavanja problema, koja je usmerena ka ostvarenju dugoročnih ciljeva kompanije, bilo da se radi o strateškom razvoju firme, razvoju liderskih veština rukovodilaca ili poslovnih i ličnih veština kod zaposlenih. Razvojni programi sprovode se kroz tri faze: priprema, trening/konsalting/koučing, evaluacija. Pripremna faza obuhvata: definisanje ciljeva  poslovanja i identifikovanje problema kroz realizaciju konsultativnih sastanaka sa rukovodiocima i sprovođenje upitnika sa zaposlenima. Druga faza je realizacija treninga ili koučing/konsalting programa “iskrojenog” na osnovu rezultata dobijenih u pripremnoj fazi. Razvojni programi koncipirani su tako da zaposleni spoznaju dosadašnje lične i timske prepreke na putu ka efikasnijem poslovanju. Uz podršku naših koučeva osmišljavaju se praktična rešenja, implementiraju i evaluiraju odabrane strategije od kojih se očekuje unapređenje poslovanja.  Treća faza je evaluacija programa na tromesečnom, šestomesečnom I jednogodišnjem planu, merenjem prethodno jasno definisanih parametara efikasnosti.

Razvojni programi namenjeni su kompanijama koje prepoznaju važnost ulaganja u razvoj zaposlenih i koje žele da kroz podsticanje zadovoljstva zaposlenih utiču na njihovu produktivnost pa samim tim i porast kompanijskog profita.

TIM BILDING

U skladu sa potrebama klijenta osmišljamo kreativne aktivnosti u sklopu tim bildinga kojima je cilj unapređenje ličnog zadovoljstva zaposlenih u poslovnom kontekstu i razvoj socijalnih i liderskih veština. Nastojimo da razvijemo tim bilding programe koji će osigurati razvoj grupne kohezije, pozitivnu interakciju između kolega, preduzimljivost, incijativu, spremnost na promenu. Uvereni smo da je radna produktivnost bazirana na osećaju zadovoljstva u radnom okruženju zbog čega smo posvećeni osmišljavanju tim bilding programa koji će doprineti kreiranju pozitivne atmosfere unutar radnog kolektiva.

ANALIZA ORGANIZACIONE KULTURE

Organizaciona kultura je važna determinanta uspeha organizacije.  Ona predstavlja “društveni lepak” koji organizaciju čini jedinstvenom celinom. Odnosi se na vrednosti koje se podrazumevaju, bazične pretpostavke i očekivanja. Kultura odgovara na pitanje KAKO SE OVDE RADE STVARI i kao takva utiče na to kako članovi/ce organizacije misle, osećaju i kako se ponašaju.

Organizaciona kultura je skup etičkih, socijalnih i normi ponašanja jedne organizacije, koje su zasnovane na verovanjima, stavovima i prioritetima njenih članova. Kao takva ona može biti značajna odrednica poslovnog uspeha jedne kompanije, ali i ključni faktor problema kao što su loša radna atmosfera, manjak motivacije kod zaposlenih, niska produktivnost, konfliktni međuljudski odnosi unutar tima, itd.

Kako bi pojedina organizacija uspešno poslovala, izuzetno je važno da njeni rukovodioci budu svesni vrednosti koje na nivou organizacije neguju, i misije i pravca u kome žele da se kompanija razvija. Što je još važnije, ove vrednosti moraju da budu eksplicitne i u skladu sa ličnim vrednostima zaposlenih. Drugim rečima, ako zaposleni ne prepoznaju lično zadovoljstvo u onome što rade, a što je nužno rezultat usklađenih vrednosti zaposlenog i organizacije, male su šanse da će biti motivisan i produktivan.

Naši konsultantski programi pružaju rukovodiocima mogućnost analize trenutne organizacione kulture putem savremenih i pouzdanih instrumenata čime se utvrđuju kompanijske vrednosti, norme i obrasci ponašanja. Na taj način se ulazi u trag izvoru određenih problema koji se javljaju na nivou kompanije.  Analizom željene organizacione kulture, utvrđuje se distanca između postojećeg i željenog stanja i dizajniraju se progami koji će omogućiti unapređenje organizacione kulture, koja će rezultirati većim zadovoljstvom zaposlenih i povećanom radnom produktivnošću, pa samim tim i većim profitom na nivou organizacije.